Arnö Långsätter 1

Nyinflyttad?

Välkommen till Samfälligheten Arnö Långsätter 1! Här följer information till dig som är nyinflyttad till vårt område.

Samfällighetens hemsida

Samfällighetens hemsida finns på arnolangsatter.se och innehåller bland annat protokoll från möten, förteckning över samfällighetens funktionärer och detta dokument.

Lägg upp hemsidan som en favorit så hittar du den lätt.

Ägarbyten.

Vid ägarbyten av fastighet ska detta meddelas till föreningens ekonomiska förvaltare, Rådek KB, tel. vx 0155-46 47 10 eller direkt till Pernilla Torstensson 0155-46 47 28 alt pernilla.torstensson@radek.se, för att kvartalsavgiften ska bli rätt. Detta gäller inte de som har köpt en insatslägenhet, där kontaktar men styrelsen för BRF.

Vid ägarbyte av fastighet skall informationsbladet lämnas över till den nya fastighetsägaren.

Förvaltning.

Du bor i ett så kallat storkvarter. Det betyder inte att kvarteret är särskilt stort, endast 93 st. hushåll. Kvartersinnehållet är däremot omfattande. Det innebär att alla som bor inom kvarteret själva ansvarar för skötsel och drift av vissa nyttigheter. För detta har en samfällighet bildats.

Samfälligheten leds av en styrelse som väljs vid årsstämman i april – maj varje år.

Under verksamhetsåret hålls ca 9 st. styrelsemöten där ingen ersättning utgår. Det är av största vikt att så många som möjligt någon gång engagerar sig i detta arbete.
Styrelsens nuvarande sammanställning är följande;

Se info under kontakt.


Samfällighetens intäkter
består av den kvartalsavgift som tas ut av respektive fastighetsägare efter fastställt andelstal och vattenförbrukning. Du som bor i bostadsrätt betalar din andel genom hyran.

Intäkterna skall bland annat täcka följande:

  • Varm- och kallvatten
  • Uppvärmning
  • Gatuskötsel (inte de kommunala) och belysning
  • Samfällighetslokalen
  • Arvoden till styrelse, lagbasar och revisorer
  • Ekonomisk förvaltning

Har du synpunkter och förslag till förbättringar inom samfälligheten, tveka inte att kontakta någon ur styrelsen eller någon av lagbasarna.

Kvarterslokalen

Kvarterslokalen innehåller samlingsrum, pentry, musikanläggning samt dusch och bastu.

Lokalen kan användas för fester – gemensamma eller enskilda – samt för kursverksamheter både internt och externt.

Lokalen kan hyras genom stugfogden, Cecilia Palm Persiljestigen 16, tel 073 – 021 11 04.

Priser:

200 kr/dygn för boende i området

800 kr/dygn för icke boende i området.

500 kr/dygn för barnkalas som icke bor i området.

500 kr tas ut i depositionsavgift som man får tillbaka efter godkänd städning samt kontroll av inventarier. Personer som inte bor i området skall uppvisa godkänd legitimation.

Bastun kostar 20 kr / person. Bastun bokas via vår stugfogde, detta för att undvika dubbelbokningar.

Parkering och fordonstrafik.

För att göra trafikmiljön inom området så säker som möjligt, inte minst för våra barn, är det viktigt att vi håller hastigheten nere (gånghastighet). Vad det gäller parkering så försök i möjligaste mån använde markerade P-platser (vissa gräsytor är upplåtna som parkering).

Dillvägen är breddad med tanke på att skapa fler parkeringsmöjligheter. Tomträttsinnehavarna parkerar alltid på sina respektive tomter eftersom övriga markerade P-platser är avsedda för bostadsrättsinnehavarna

Använd ej gång och cykelvägarna som bilväg utom i absoluta nödfall (mycket tung last, sjuktransporter mm) då det kan vara störande för övriga boende.

Skötsel

Traditionellt så sköter kommunen vägar, grönytor och ledningar fram till tomtgräns i den här typen av områden, vilket också gäller vårt område. Arnö Långsätter 1 – som vårt kvarter heter – betraktas i detta fall som tomten, vilket betyder att kommunen har ansvar fram till kvartersgränsen.

I och med att vårt område är planerat enligt storkvartersmodellen ägs och förvaltas vägar (ej Dillvägen och Persiljestigen), gångstigar, lekplatser, grönytor, vatten- och avloppsledningar av en så kallad samfällighetsförening. Delaktighet i samfälligheten är knuten till fastigheterna inom kvarteret och är således inte frivilligt.

Bostadsrättsinnehavaren är med i både bostadsrättsföreningen och samfällighetsföreningen. Gränsdragningen mellan de båda föreningarna kan ibland vara svår. För att hålla nere kostnaderna har föreningen valt att sköta lekplatser, rabatter, gräsytor och skogspartier med egna krafter.

För att detta skall fungera måste ALLA ställa upp på de två städdagar om året som anordnas, en gång på våren samt en gång på hösten. Vi måste även aktivt ansvara för vår gräsklippar / städvecka. Detta är obligatoriskt, annars kommer tyvärr avgiften att stiga avsevärt.

Det finns utsedda lagbasar som organiserar den löpande tillsynen av de olika ytorna inom respektive område.

Se info under kontakt.

Har ni frågor angående gräsklippar / städveckor vänd er till er respektive lagbas.

Städdagarna under verksamhetsåret meddelas genom utskick.