Arnö Långsätter 1

Budgetmöte 27 nov 19:00

Preliminär dagordning inför mötet. Utskick kommer senare i pappersform.

Mötet hålls i föreningens gemensamhetslokal.

 Dagordning

  1. Val av ordförande för mötet
  2. Val av sekreterare för mötet
  3. Val av 2 justeringsmän
  4. Mötets behöriga utlysande.
  5. Arvoden till styrelse, revisorer och lagbasar.
  6. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd.
  7. Taxor för samfällighetslokalen och bastun.
  8. Övriga frågor.

 

Välkomna!

Styrelsen