Arnö Långsätter 1

Parkering och fordonstrafik

Parkering och fordonstrafik.

För att göra trafikmiljön inom området så säker som möjligt, inte minst för våra barn, är det viktigt att vi håller hastigheten nere (gånghastighet). Vad det gäller parkering så försök i möjligaste mån använde markerade P-platser (vissa gräsytor är upplåtna som parkering).

Dillvägen är breddad med tanke på att skapa fler parkeringsmöjligheter. Tomträttsinnehavarna parkerar alltid på sina respektive tomter eftersom övriga markerade P-platser är avsedda för bostadsrättsinnehavarna

Använd ej gång och cykelvägarna som bilväg utom i absoluta nödfall (mycket tung last, sjuktransporter mm) då det kan vara störande för övriga boende.